การประชุมคณะกรรมการตัดสิน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการโครงการ การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินหนังสั้นและบทความวิชาการ
ที่ทางคณะสังคมศาสตร์ได้เชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาแนวทางการตัดสิน รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นและวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ 

              คณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย” ประกอบด้วย  คณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน นักแสดง จำนวน 1 ท่าน และ Producer ช่อง one จำนวน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน
               คณะกรรมการตัดสิน การประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ท่าน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จำนวน 1 ท่าน จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา        คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน