การรับรางวัลการประกวด หนังสั้นและบทความฯ


ขอเชิญผู้ที่ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นและบทความ
และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
มารับรางวัลและประกาศนียบัตร
ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิยา อาภานันท์ 089-126-2649
โปรดเดินทางมาด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จอดรถ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์