การประกวดบทความวิชาการ


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมศาสตร์ด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

คณะสังคมศาสตร์ฯ จึงขอเชิญชวน อาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา สังกัดสถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด บทความวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม หรืองานเรียบเรียงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า (ด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน)  ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ ......

 

ใบสมัครประกวดบทความวิชาการ .... คลิ๊กที่นี่