System

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

 Web page ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ คลิ๊ก..ที่นี่  Web page ระบบรายงานผู้สัมผัส โรคพิษสุนัขบ้าฯ  คลิ๊ก..ที่นี่  

โรคพิษสุนัขบ้า โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม Link ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    บทความเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คลิ๊กที่นี่  บทความเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.  คลิ๊กที่นี่ บทความเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.  คลิ๊กที่นี่

การประกวดบทความวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมศาสตร์ด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  คณะสังคมศาสตร์ฯ จึงขอเชิญชวน อาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา สังกัดสถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด บทความวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม หรืองานเรียบเรียงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า (ด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน)  ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ ……   ใบสมัครประกวดบทความวิชาการ …. คลิ๊กที่นี่

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมศาสตร์ด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  คณะสังคมศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่……..    ใบสมัครประกวดหนังสั้น …. คลิ๊กที่นี่

1 2 3