คณะกรรมการ

ผศ.ดร.ทิพยวัลย์ สุรินยา
คณบดี
ประธานกรรมการ
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
ผศ.ดร.ธนารดี คำยา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
กรรมการ
ผศ.ดร.กังสดาล เชาววัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ
กรรมการ
อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
นางภคนันท์ พุ่มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์
นักวิชาการโสตฯชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวทวิกา อินสอน
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวนิภาพร อินคะเณย์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนันทิยา อาภานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ