สาระสำคัญของโครงการ

 


โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หลักการและเหตุผล

        ปัญหาด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของสังคมไทย  จากข้อมูลผู้ถูกสุนัขกัดที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยคาดประมาณว่ารัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินสูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี  ขณะที่ในสังคมไทยครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อเฝ้าบ้านหรือเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนสร้างความสุขให้กับครอบครัว  นอกจากนี้ ยังมีสุนัขและแมวจำนวนมากที่ไม่มีเจ้าของ (สุนัขและแมวจรจัด)

        การดูแลสุขอนามัยของสุนัขและแมวทั้งของครัวเรือน  รวมทั้งสุนัขแมวจรจัดโดยเฉพาะในเรื่องวัคซีน เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้  อย่างไรก็ตาม  ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าในสังคมไทยมีอยู่อย่างจำกัด  โดยละเลยความสำคัญของการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของตน  หรือละเลยการไปพบแพทย์หลังจากถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน

        การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  ทั้งนี้การถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคมจักต้องให้ความสำคัญถึงความง่ายต่อความเข้าใจ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทรงพลังที่จะสามารถสร้างความตระหนักและก่อให้เกิดการปฏิบัติได้ 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  • เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง     

สถานที่ดำเนินกิจกรรม

        คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาและสถานที่ในการให้บริการ

       ระยะเวลา 1 ปี / สถานที่ในการให้บริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะและสังคมออนไลน์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

     อาจารย์ระดับอุดมศึกษา  นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ 

ลักษณะกิจกรรม

        1. การจัดงาน การประกวดบทความวิชาการและภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค 
           คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในหัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

        2. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านการจัดทำและพิมพ์หนังสือรวมเล่มบทความวิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นผ่าน
            สื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในหัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค
            คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

การดำเนินงาน

          การวางแผน 

                      การประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ              ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

          การดำเนินงาน

                    ประชาสัมพันธ์                                       เมษายน 2561
                   รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด                        เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561
                   การตัดสินรางวัล                                     สิงหาคม 2561 

        การสรุปและประเมินผล 
                 
                 ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม         กันยายน  2561