พิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น/บทความ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย”และบทความวิชาการ หัวข้อ“การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่ผู้ได้ที่ได้รับรางวัลต่างๆด้วย ทั้งนี้มีทีมที่ส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดรวม 10 ทีม และบทความวิชาการจำนวน 4  บทความ