การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย”


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมศาสตร์ด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  คณะสังคมศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่........   

ใบสมัครประกวดหนังสั้น .... คลิ๊กที่นี่