ข่าวสาร

กิจกรรมบริการวิชาการ3

ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา และศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ในการนำวิทยากร คณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า เผยแพร่ให้กับนักเรียน อสม. พลทหาร จำนวนรวมกว่า 250 คนเพื่อเป็นต้นทางแห่งความรู้เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการนำเสนอประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนากรสลับกับการนำเสนอความรู้จากวิทยากร

กิจกรรมบริการวิชาการ2

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนำวิทยากร คณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า เผยแพร่ให้กับนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า จำนวน 60 คนและโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด จำนวน 28 คน รวม 68 คนเพื่อเป็นต้นทางแห่งความรู้เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการนำเสนอประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนากรสลับกับการนำเสนอความรู้จากวิทยากร

กิจกรรมบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในการนำวิทยากร คณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า เผยแพร่ให้กับนักเรียนจำนวน 100 คนเพื่อเป็นต้นทางแห่งความรู้เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการนำเสนอประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนากรสลับกับการนำเสนอความรู้จากวิทยากร 

พิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น/บทความ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย”และบทความวิชาการ หัวข้อ“การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่ผู้ได้ที่ได้รับรางวัลต่างๆด้วย ทั้งนี้มีทีมที่ส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดรวม 10 ทีม และบทความวิชาการจำนวน 4  บทความ 

การรับรางวัลการประกวด หนังสั้นและบทความฯ

ขอเชิญผู้ที่ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นและบทความและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมารับรางวัลและประกาศนียบัตรในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิยา อาภานันท์ 089-126-2649โปรดเดินทางมาด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1 2