ข่าวสาร

การตัดสินการประกวดหนังสั้นและบทความฯ

เมื่อวันที่ 11และ25 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการโครงการ การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินหนังสั้นและบทความวิชาการ มาร่วมพิจารณาผลงานที่มีผู้สนใจส่งประกวด โดยหนังสั้นมีจำนวน     ผลงานและบทความวิชาการมีจำนวน    ผลงาน ทั้งนี้คณะกรรมการฯซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อ ไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่างๆด้วย

การประชุมคณะกรรมการตัดสิน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการโครงการ การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดย ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินหนังสั้นและบทความวิชาการ ที่ทางคณะสังคมศาสตร์ได้เชิญมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาแนวทางการตัดสิน รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นและวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆได้แก่               คณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย” ประกอบด้วย  คณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน จากภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

การประกวดบทความวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมศาสตร์ด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  คณะสังคมศาสตร์ฯ จึงขอเชิญชวน อาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา สังกัดสถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด บทความวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม หรืองานเรียบเรียงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า (ด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน)  ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ ……   ใบสมัครประกวดบทความวิชาการ …. คลิ๊กที่นี่

การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมศาสตร์ด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  คณะสังคมศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่……..    ใบสมัครประกวดหนังสั้น …. คลิ๊กที่นี่

1 2