เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

พิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น/บทความ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค…คนปลอดภัย”และบทความวิชาการ หัวข้อ“การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”ของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่ผู้ได้ที่ได้รับรางวัลต่างๆด้วย ทั้งนี้มีทีมที่ส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดรวม 10 ทีม และบทความวิชาการจำนวน 4  บทความ 

การรับรางวัลการประกวด หนังสั้นและบทความฯ

ขอเชิญผู้ที่ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นและบทความ และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มารับรางวัลและประกาศนียบัตร ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิยา อาภานันท์ 089-126-2649 โปรดเดินทางมาด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์