เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

การรับรางวัลการประกวด หนังสั้นและบทความฯ

ขอเชิญผู้ที่ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นและบทความ และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มารับรางวัลและประกาศนียบัตร ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิยา อาภานันท์ 089-126-2649 โปรดเดินทางมาด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

การรับรางวัลการประกวด หนังสั้นและบทความฯ

ขอเชิญผู้ที่ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นและบทความ และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มารับรางวัลและประกาศนียบัตร ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิยา อาภานันท์ 089-126-2649 โปรดเดินทางมาด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การตัดสินการประกวดหนังสั้นและบทความฯ

เมื่อวันที่ 11และ25 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการโครงการ การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินหนังสั้นและบทความวิชาการ มาร่วมพิจารณาผลงานที่มีผู้สนใจส่งประกวด โดยหนังสั้นมีจำนวน     ผลงานและบทความวิชาการมีจำนวน    ผลงาน ทั้งนี้คณะกรรมการฯซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อ ไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่างๆด้วย